Khoa Nguyen

I am a Python Developer, System Admin.

Navigation
 » Home
 » About Me
 » Projects
 » Github
 » XML Feed

Cài đặt và cấu hình HAProxy 1.6.8 + Lua + Let's Encrypt plugin trên Centos 7

16 Aug 2016 » ops, haproxy

Để cài Let’s Encrypt plugin cho HAProxy thì cần bản HAProxy hỗ trợ nhúng Lua script (1.5+) nên dùng bản mới nhất 1.6.8 Phiên bản HAProxy 1.6.8 chưa được hỗ trợ mặc định trong REHL7 nên phải build từ source. TIPS: Bạn có thể cài bản mặc định của REHL7 để tận dụng mấy cái cấu hình systemd, tạo user… đỡ phải làm.

$ yum install readline readline-devel wget gcc pcre-static pcre-devel haproxy -yum

Bước 1. Cài đặt lua 5.3.3

$ cd ~
$ curl -R -O http://www.lua.org/ftp/lua-5.3.3.tar.gz
$ tar zxf lua-5.3.3.tar.gz
$ cd lua-5.3.3
$ sudo make linux
$ sudo make INSTALL_TOP=/usr/local/lua53 install

Bước 2. Cài đặt HAProxy 1.6.8 (enable Lua)

$ wget http://www.haproxy.org/download/1.6/src/haproxy-1.6.8.tar.gz -O ~/haproxy.tar.gz
$ tar xzvf ~/haproxy.tar.gz -C ~/
$ cd ~/haproxy-1.6.8
$ make TARGET=linux2628 USE_OPENSSL=1 USE_PCRE=1 USE_LUA=1 \
  LUA_LIB=/usr/local/lua53/lib/ \
  LUA_INC=/usr/local/lua53/include/
$ make install
$ cp /usr/local/sbin/haproxy /usr/sbin/

có thể thêm USE_PCRE_JIT=1 để hỗ trợ USE_PCRE_JIT.

Bước 3. Cài đặt Let’s Encrypt client certbot

$ yum install certbot -y

Bước 4. Issue cetificate Bước này để đăng ký domain với Let’s Encrypt và nhận lại key, cert đỡ phải tạo key thủ công nhiều bước.

$ certbot certonly --text --webroot --webroot-path /var/lib/haproxy -d yourdomain.com \
    --renew-by-default --agree-tos --email name@company
 • Lưu ý: --webroot-path trỏ về /var/lib/haproxy là thư mục chứa code để Let’s Encrypt verify bạn có thực sự sở hữu domain này không. Bằng cách load file http://yourdomain.com/.well-known/acme-challenge/<hash-file-name> của thư mục /var/lib/haproxy/.well-known/acme-challenge/<hash-file-name> được tạo sau khi chạy bước 4

Bước 5. Tạo file pem cho từng domain

Sau khi chạy thành công bước trên bạn sẽ nhận được thông báo file *.pem đã được tạo và để ở thư mục /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/. Lúc này cần gom 2 file này lại để dùng cho cấu hình SSL của Haproxy. Chạy lệnh:

$ cat /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/privkey.pem \
  /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/fullchain.pem | \
  sudo tee /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/haproxy.pem >/dev/null`

Bước 6. Cấu hình SSL cho HAProxy

 • Clone repo haproxy-acme-validation-plugin ở đây

 • Copy file acme-http01-webroot.lua vào thư mục /etc/haproxy/

 • Cấu hình HAProxy theo mẫu sau

 • Lưu ý nếu chạy nhiều domain (yourdomain2.com, yourdomain3.com) thì lặp lại bước 4 và 5 cho mỗi domain.

 • Cấu hình SSL cho nhiều domain của HAProxy bằng cách thêm file crt như sau:

bind *:443 ssl crt /etc/letsencrypt/live/yourdomain.com/haproxy.pem crt /etc/letsencrypt/live/yourdomain2.com/haproxy.pem /etc/letsencrypt/live/yourdomain3.com/haproxy.pem 

Bước 7. Cấu hình cronjob để tự động renew Certificates

Do Certificates sẽ hết hạn sau 3 tháng nên cần liên tục renew với server của Lets Encrypt.

 • Mở file cert-renewal-haproxy.sh clone được ở bước 6, chỉnh sửa cấu hình phần configuration giống như sau:
EMAIL="name@company" #(email của bạn đăng ký ở bước trên, cần giống nhau đối với nhiều domain)

LE_CLIENT="/path/to/letsencrypt-client" #(ở đây là file /usr/bin/certbot)

HAPROXY_RELOAD_CMD="service haproxy reload"

WEBROOT="/var/lib/haproxy"
 • Copy file bash vào thư mục tùy ý (nên là /usr/local/bin)
$ cp /path/to/haproxy-acme-validation-plugin/cert-renewal-haproxy.sh /usr/local/bin/cert-renewal-haproxy.sh
$ chmod +x /usr/local/bin/cert-renewal-haproxy.sh
 • Thêm dòng sau vào crontab:
$ crontab -e

5 8 * * 6 /usr/bin/cert-renewal-haproxy.sh

Bước 8. Cấu hình log cho HAProxy(option) Dùng syslog để ghi log cho Haproxy.

 • cấu hình /etc/haproxy/haproxy.cfg: Trong file cấu hình cần có dòng cấu hình như dưới:
global
log     127.0.0.1 local2
[...]
 • Cấu hình syslog:

Thêm 3 dòng sau vào cấu hình của syslog /etc/rsyslog.conf:

ModLoad imudp
UDPServerRun 514
UDPServerAddress 127.0.0.1

Tạo file /etc/rsyslog.d/haproxy.conf có nội dung như sau:

local2.=info   /var/log/haproxy-info.log 
local2.notice  /var/log/haproxy-allbutinfo.log
 • restart syslog, haproxy:
$ service rsyslog restart
$ service haproxy restart

PS: Bài viết sử dụng hướng dẫn của:

https://github.com/janeczku/haproxy-acme-validation-plugin

http://blog.haproxy.com/2015/10/14/whats-new-in-haproxy-1-6/

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-implement-ssl-termination-with-haproxy-on-ubuntu-14-04

http://serverfault.com/questions/560978/configure-multiple-ssl-certificates-in-haproxy